Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +”na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W 2018 roku Gmina Tłuszcz realizowała projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu”, na realizację którego otrzymała 104.640,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020.

W ramach zadania realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, na parterze w budynku CKSiR, wykonane zostały prace: demontaż i montaż okien, adaptacja pomieszczenia, tj. wymiana parkietu, demontaż starej instalacji grzewczej, nowa instalacja elektryczna, zakup lastrów oświetleniowych, instalacja wentylatorów, hydraulika, w tym wymiana grzejników, wykonanie instalacji wodnej, odmalowanie pomieszczeń, położenie glazury i terakoty w kuchni, wyposażenie kuchni w nowe szafki i sprzęt.

Realizacja tego zadania to ogromne wsparcie seniorów z terenu Gminy Tłuszcz, których z roku na rok przybywa. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opieką osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tzn. wymagają wsparcia i pomocy, zainteresowania, bo są samotni, dotychczas nie mieli możliwości korzystania z oferty opiekuńczo - kulturalnej. Klub Senior+ to pierwsze takie miejsce dostosowane specjalnie dla pobytu osób starszych.

Dokumenty:

Regulamin Klubu Senior+ w Tłuszczu
REGULAMIN KLUBU „SENIOR+” W TŁUSZCZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Klub „Senior+” został utworzony w strukturze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
2. Klub swoją działalność opiera na niniejszym regulaminie oraz na porozumieniu zawar-tym w dniu 31 sierpnia 2018 roku pomiędzy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu..
3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
4. Klub „Senior+” mieści się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłusz-czu, przy ul. Szkolnej 1.
5. Klub swoją działalnością obejmuje teren gminy Tłuszcz.
6. Uczestnikami Klubu „Senior+” są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, miesz-kańcy gminy Tłuszcz, którzy wypełnili i dostarczyli deklarację uczestnictwa.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
1. Klub „Senior+” dysponuje minimum 15 miejscami.
2. Klub „Senior+” jest czynny: w poniedziałki w godz. 14:00-16:00, we wtorki w godz. 11:30-16:30, w środy w godz. 16:00-18:00 oraz w czwartki w godz. 15:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem CKSiR.
3. Przynależność do Klubu „Senior+” jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Warunkiem uczestnictwa w Klubie „Senior+” jest przynależność do Klubu potwier-dzona deklaracją uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+” (zał. nr 1 do regulami-nu) oraz podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w Klubie „Se-nior+” w Tłuszczu (zał. nr 2 do regulaminu).

Rozdział III
Cele i założenia Klubu „Senior+”
1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania cza-su wolnego.
2. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników.
3. Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu.
4. Uruchomienie wolontariatu na rzecz placówek wsparcia dziennego w gminie Tłuszcz.
5. Organizowanie zajęć rękodzielniczych (decoupage, papierowiklina, filcowanie, ha-ftowanie, robienie na drutach itp.) oraz zajęć literackich.
6. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczysto-ści, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych i wycieczkach.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Klubu „Senior+”
1. Uczestnicy Klubu mają prawo do:
• korzystania z wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie;
• rozwijania własnych pasji i zainteresowań;
• inicjowania nowych przedsięwzięć i pomysłów;
• korzystania ze sprzętu i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
2. Do obowiązków uczestników Klubu należy:
• przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu;
• aktywnego udziału w zajęciach Klubu;
• przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie;
• każdorazowe potwierdzenie swojego udziału w zajęciach podpisem na liście obecności;
• poszanowanie godności osobistej członków Klubu oraz pracowników;
• utrzymania w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu.
3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu na terenie Klu-bu.


Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Klubu „Senior+”.
2. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej

Pobierz regulamin:

Galeria zdjęć:

Senior+